acid rain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid rain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid rain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid rain.

Từ điển Anh Việt

 • acid rain

  * danh từ

  nước mưa cay gắt do hoà lẫn các khí thải độc hại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid rain

  * kinh tế

  mưa acid

  * kỹ thuật

  giáng thủy axit

  mưa axit

  mưa axít

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acid rain

  rain containing acids that form in the atmosphere when industrial gas emissions (especially sulfur dioxide and nitrogen oxides) combine with water

  Synonyms: acid precipitation