acid pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid pump

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bơm axit