acid burn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid burn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid burn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid burn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid burn

    * kỹ thuật

    y học:

    bỏng axit