acid dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid dip

    * kỹ thuật

    nhúng Axit