acidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidity.

Từ điển Anh Việt

 • acidity

  /ə'siditi/

  * danh từ

  tính axit; độ axit

  vị chua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidity

  * kinh tế

  độ axit

  * kỹ thuật

  độ axit

  độ chua

  tính axit

  vị chua

  cơ khí & công trình:

  tính chua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acidity

  the taste experience when something acidic is taken into the mouth

  Synonyms: acidulousness

  pH values below 7

  Antonyms: alkalinity

  Similar:

  sourness: the property of being acidic

  Synonyms: sour