sourness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sourness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sourness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sourness.

Từ điển Anh Việt

 • sourness

  /'sauənis/

  * danh từ

  sự chua

  tính hay cáu bắn

  tính chất chua chát, tính chanh chua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sourness

  * kinh tế

  độ chua

Từ điển Anh Anh - Wordnet