alkalinity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalinity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalinity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalinity.

Từ điển Anh Việt

 • alkalinity

  * danh từ

  tính kiềm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkalinity

  * kinh tế

  tính kiềm

  * kỹ thuật

  độ kiềm

  tính kiềm

  y học:

  tính kiềm, độ kiềm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkalinity

  pH values above 7

  Antonyms: acidity