acid-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-free

    * kỹ thuật

    không (chứa) axit