acid-free paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-free paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-free paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-free paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-free paper

    * kỹ thuật

    giấy không axit