acid-free glue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-free glue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-free glue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-free glue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid-free glue

    * kỹ thuật

    vật lý:

    keo không axit