acid fume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid fume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid fume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid fume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid fume

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hơi axit