acid fog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid fog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid fog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid fog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid fog

    * kỹ thuật

    môi trường:

    sương mù quyện axit