acid slag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid slag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid slag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid slag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid slag

    * kỹ thuật

    xỉ axit