acid ion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid ion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid ion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid ion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid ion

    * kỹ thuật

    y học:

    iôn axit