acid tar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid tar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid tar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid tar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid tar

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    guđron axit