acid snow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid snow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid snow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid snow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid snow

    * kỹ thuật

    môi trường:

    tuyết axit