acid soot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid soot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid soot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid soot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid soot

    * kỹ thuật

    muội a xít