caustic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic.

Từ điển Anh Việt

 • caustic

  /'kɔ:stik/

  * tính từ

  (hoá học) ăn da (chất hoá học)

  caustic liquor: nước ăn da

  châm chọc, châm biếm; cay độc, chua cay

  a caustic remark: một nhận xét châm biếm

  (toán học) tụ quang

  * danh từ

  (hoá học) chất ăn da

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caustic

  * kỹ thuật

  ăn da

  ăn mòn

  kiềm

  kiềm ăn da

  mặt tụ quang

  tính kiềm

  xút ăn da

  y học:

  chất ăn mòn

  chất nóng bỏng

  kiềm, xút

  xây dựng:

  có nhiều chất kiềm

  đường tụ quan

  điện lạnh:

  đường tụ quang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • caustic

  any chemical substance that burns or destroys living tissue

  of a substance, especially a strong acid; capable of destroying or eating away by chemical action

  Synonyms: corrosive, erosive, vitriolic, mordant

  Similar:

  acerb: harsh or corrosive in tone

  an acerbic tone piercing otherwise flowery prose

  a barrage of acid comments

  her acrid remarks make her many enemies

  bitter words

  blistering criticism

  caustic jokes about political assassination, talk-show hosts and medical ethics

  a sulfurous denunciation

  a vitriolic critique

  Synonyms: acerbic, acid, acrid, bitter, blistering, sulfurous, sulphurous, virulent, vitriolic