caustic regeneration tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic regeneration tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic regeneration tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic regeneration tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic regeneration tower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp tái sinh xút ăn da