caustic label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic label

    * kỹ thuật

    nhãn cảnh báo