caustic lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic lime.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic lime

    * kỹ thuật

    vôi tôi

    xây dựng:

    vôi ăn da

Từ điển Anh Anh - Wordnet