caustic by refraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic by refraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic by refraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic by refraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic by refraction

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tụ quang do khúc xạ