caustic potash solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic potash solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic potash solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic potash solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic potash solution

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dung dịch kiềm kali ăn da