caustic surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic surface

    * kỹ thuật

    vật lý:

    mặt tụ quang (quang học)