causticize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

causticize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm causticize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của causticize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • causticize

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gây kiềm

    kiềm hóa