caustic scrubbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic scrubbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic scrubbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic scrubbing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic scrubbing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự tinh chế bằng kiềm