caustic salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic salt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic salt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    muối kiềm