caustic wash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic wash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic wash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic wash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic wash

    * kỹ thuật

    rửa bằng kiềm