caustic metamorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic metamorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic metamorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic metamorphism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic metamorphism

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự biến chất nung nóng