caustic soda cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic soda cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic soda cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic soda cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic soda cell

    * kỹ thuật

    ắcqui kiềm