caustic bottoms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic bottoms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic bottoms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic bottoms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic bottoms

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cặn kiềm