caustic by reflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic by reflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic by reflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic by reflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic by reflection

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tụ quang do phản xạ