caustic soda solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic soda solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic soda solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic soda solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic soda solution

    * kỹ thuật

    dung dịch xút ăn da