caustic water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic water

    * kỹ thuật

    nước ăn mòn