caustic wash tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic wash tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic wash tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic wash tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic wash tower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp rửa bằng xút ăn da