caustic treater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caustic treater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caustic treater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caustic treater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caustic treater

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bộ xử lý xút