power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power.

Từ điển Anh Việt

 • power

  /'pauə/

  * danh từ

  khả năng, tài năng, năng lực

  I will help you to the utmost of my power: tôi sẽ giúp anh với tất cả khả năng (quyền hạn) của tôi!

  it's beyond my power: cái đó vượt quá khả năng (quyền hạn) của tôi!

  as far as lies within my power: chừng nào trong phạm vi khả năng (quyền hạn) của tôi!

  a man of varied powers: người có nhiều tài năng

  mental powers: năng lực trí tuệ

  a remarkable power of speech: tài ăn nói đặc biệt

  sức, lực, sức mạnh

  an attractive power: sức thu hút, sức hấp dẫn

  the power of one's arm: sức mạnh của cánh tay

  quyền, chính quyền, quyền hạn, quyền lực, quyền thế, thế lực, uy quyền

  supreme power: quyền tối cao

  the executive power: quyền hành pháp

  to come into power: nắm chính quyền

  the party in power: đảng cầm quyền

  to have somebody is one's power: nắm ai dưới quyền

  to have no power over...: không có quyền đối với...

  power of attorney: quyền uỷ nhiệm

  người quyền thế, người cầm quyền; cơ quan có quyền lực

  the power s that be: các nhà cầm quyền

  the press has become a power in the state: báo chí trở thành một cơ quan có quyền lực của nhà nước

  trời, thánh thần

  merciful powers!: thánh thần lượng cả bao dung!, thánh thần từ bi hỉ xả!

  cường quốc

  the big powers: các cường quốc lớn

  the European powers: những cường quốc châu Âu

  (kỹ thuật); (vật lý) lực; công suất, năng suất; năng lượng

  absorption power: năng xuất hút thu

  electric power: điện năng

  atomoc power: năng lượng nguyên tử; cường quốc nguyên tử

  (toán học) luỹ thừa

  (vật lý) số phóng to (kính hiển vi...)

  (thông tục) số lượng lớn, nhiều

  to have a power of work to do: có nhiều việc phải làm

  a power of money: nhiều tiền

  the mechanical powers

  máy đơn giản

  more power to your elbow!

  cố lên nữa nào!

  * ngoại động từ

  cung cấp lực (cho máy...)

 • power

  độ, bậc, luỹ thừa; lực lượng; công suất

  p. of a point (hình học) phương tích của một điểm

  p. of a set lực lượng của một tập hợp

  cardinal p. bản số

  direct p. (đại số) luỹ thừa trực tiếp

  instantaneous p. công suất tức thời

  radiated p. cường độ bức xạ

  reduced p. (tô pô) luỹ thừa rút gọn

  resolving p. khả năng giải

  symbolic(al) p. (đại số) luỹ thừa ký hiệu

  symmetrized Kromecker p. (đại số) luỹ thừa Kroneckơ đối xứng hoá

  third p. luỹ thừa bậc ba, lập phương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • power

  possession of controlling influence

  the deterrent power of nuclear weapons

  the power of his love saved her

  his powerfulness was concealed by a gentle facade

  Synonyms: powerfulness

  Antonyms: powerlessness, powerlessness

  (physics) the rate of doing work; measured in watts (= joules/second)

  one possessing or exercising power or influence or authority

  the mysterious presence of an evil power

  may the force be with you

  the forces of evil

  Synonyms: force

  supply the force or power for the functioning of

  The gasoline powers the engines

  Similar:

  ability: possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done

  danger heightened his powers of discrimination

  Antonyms: inability

  office: (of a government or government official) holding an office means being in power

  being in office already gives a candidate a great advantage

  during his first year in office

  during his first year in power

  the power of the president

  exponent: a mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself

  Synonyms: index

  might: physical strength

  Synonyms: mightiness

  world power: a state powerful enough to influence events throughout the world

  Synonyms: major power, great power, superpower

  baron: a very wealthy or powerful businessman

  an oil baron

  Synonyms: big businessman, business leader, king, magnate, mogul, top executive, tycoon