power tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power tap

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tarô máy