power room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power room

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phòng cung cấp năng lượng