power-cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-cut.

Từ điển Anh Việt

  • power-cut

    * danh từ

    sự mất điện