power dive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power dive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power dive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power dive.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • power dive

    a dive of an airplane that is accelerated both by gravity and by the power of the engine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).