power load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power load

    * kỹ thuật

    hệ số công suất

    cơ khí & công trình:

    phụ tải điện (lực)