power seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power seat

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ghế điện

    ghế điều chỉnh bằng điện