power ~ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power ~ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power ~ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power ~.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power ~

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dự án năng lượng