power-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power-on

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bật nguồn