power-on light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-on light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-on light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-on light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power-on light

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đèn nguồn