power-on sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-on sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-on sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-on sequence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power-on sequence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trình tự khởi động