power-on password nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-on password nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-on password giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-on password.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power-on password

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mật khẩu khởi động