power-saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power-saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power-saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power-saw.

Từ điển Anh Việt

  • power-saw

    /'pauəsɔ:/

    * danh từ

    cưa máy