power sink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power sink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power sink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power sink.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power sink

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bình dự trữ năng lượng